Matura 2010

phoca_thumb_s_maturzysciPrzeczytaj, a dowiesz się z ilu i jakich przedmiotów zdawać, jak uniknąć części egzaminów, kto będzie w komisji, kiedy możesz wyjść z sali, jakie wyniki musisz osiągnąć, a nawet jak się odwołać. Czyli Matura 2010 w pigułce.

      
Język polski, język obcy nowożytny i matematyka to obowiązkowa część egzaminu maturalnego w 2010 roku. Każdy maturzysta może wybrać jeszcze do sześciu przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Podobnie jak w poprzednich latach egzaminy z przedmiotów dodatkowych nie będą miały wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale ich wyniki odnotowywane zostaną na świadectwie dojrzałości.
  
 
Przedmioty
  
Obowiązkowe są egzaminy z:
a) języka polskiego – ustny (nie określa się poziomu) i pisemny na poziomie podstawowym,
b) języka obcego nowożytnego – ustny i pisemny na poziomie podstawowym,
c) matematyki – pisemny na poziomie podstawowym.*
   
Lista przedmiotów dodatkowych w 2010 jest poszerzona i wygląda następująco: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język polski, języki mniejszości narodowej, język kaszubski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język obcy nowożytny. Dla przedmiotów dodatkowych nie określa się progu zaliczenia.
    
Absolwent wybierający jako przedmiot dodatkowy język polski, matematykę lub język obcy nowożytny (taki sam jak w części obowiązkowej) egzamin z tego przedmiotu zdaje na poziomie rozszerzonym.
     
Jeśli nie mogę przyjść na maturę…
       
Osoby, które z ważnych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego lub więcej przedmiotów w maju, mogą złożyć do dyrektora OKE wniosek, za pośrednictwem dyrektora szkoły, o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w czerwcu.
 
Sposób żeby nie przyjść na maturę – zwolnieni
 
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu, nawet jeśli przedmiot nie był objęty planem nauczania danej szkoły. Osoba zwolniona z egzaminu będzie miała na świadectwie dojrzałości w rubryce danego przedmiotu wpisaną informację o uzyskaniu 100% punktów z tego przedmiotu na wybranym poziomie.
      
 
  
   
Arkusze 
 
Zmianie uległ arkusz egzaminacyjny z języka polskiego (poziom rozszerzony). Będzie się składał z dwóch zadań sprawdzających umiejętność pisania własnego tekstu. Od 2010 roku egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie będzie sprawdzał umiejętności rozumienia czytanego tekstu, ponieważ ta umiejętność sprawdzana jest na poziomie podstawowym – obowiązkowym dla wszystkich zdających.
     
Sala egzaminacyjna
  
Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ustny lub pisemny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Przy stoliku może siedzieć wyłącznie jeden zdający. Na stolikach w trakcie pisania mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne, przybory pomocnicze i pomoce dopuszczone przez dyrektora CKE. Zdający chory lub niepełnosprawny w trakcie egzaminu może mieć na stoliku leki i inne pomoce medyczne
przepisane przez lekarza lub konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. Posiłki dla zdających i egzaminatorów mogą być dostępne jedynie na zewnątrz sali egzaminacyjnej poza czasem przeznaczonym na egzamin.
  
Komisja na egzaminie ustnym
 
W skład zespołu przedmiotowego przeprowadzającego egzamin ustny wchodzi dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden musi być zatrudniony w innej szkole. W skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego zdającego w klasie maturalnej.
  
Komisja na egzaminie pisemnym
 
W skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu pisemnego w danej sali wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z których co najmniej jeden musi być zatrudniony w innej szkole. W skład zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawca
zdających. W czasie egzaminu pisemnego w sali egzaminacyjnej przebywają co najmniej trzej członkowie zespołu nadzorującego. Członkowie zespołu nadzorującego przebieg egzaminu nie mogą udzielać wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.
   
Wyjście z sali 
 
W czasie egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu może zezwolić na opuszczenie sali tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 
  
Ściąganie !!!!!!
 
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danej osoby, prosi o opuszczenie sali egzaminacyjnej i unieważnia egzamin zdającego z danego przedmiotu.
 
                                                               
    
 
Zdałeś maturę
 
Egzamin jest zdany, jeżeli zdający z każdego egzaminu obowiązkowego uzyskał minimum 30% punktów. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
  
Nie zdałeś ustnego…
  
Nadal możesz przystąpić do kolejnych egzaminów.
  
Jak zobaczyć swoją pracę maturalną?
 
Na wniosek zdającego komisja okręgowa udostępnia zdającemu do wglądu sprawdzone arkusze, w miejscu i czasie określonym przez dyrektora OKE.
  
Poprawka matury
 
Absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał jednego egzaminu (ustnego lub pisemnego), może przystąpić ponownie do egzaminu z tego przedmiotu, na tym samym poziomie w sesji poprawkowej w sierpniu. Absolwent, który nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić ponownie do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez 5 lat.
      
Odwołanie od egzaminu
 
Jeżeli w trakcie egzaminu w części ustnej lub pisemnej nie były przestrzegane przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, absolwent może w terminie 2 dni od daty egzaminu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcia dyrektora komisji okręgowej są ostateczne. Nie przysługuje odwołanie od wyniku egzaminu.
  
Dla tych, którym się spodoba - można jeszcze raz 
 
Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości ma prawo zdawać egzaminy z kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wyniki tych egzaminów odnotowywane są w aneksie do świadectwa dojrzałości.
   
                                                             
 
Matura nie daje gwarancji automatycznego dostania się na studia. Warunki rekrutacji na daną uczelnię ustala jej senat. Ustawa o szkolnictwie wyższym zastrzega, że uczelnie nie będą organizować egzaminów wstępnych dublujących maturę. To znaczy, jeżeli kandydat na studia zdał na maturze egzamin z wymaganego na dany wydział przedmiotu, to jego wynik z egzaminu maturalnego będzie brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 
 
   
*Absolwenci szkół i oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej, oprócz obowiązkowych egzaminów, zdają dodatkowo egzamin ustny i pisemny z języka mniejszości narodowej. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy wybrali jako przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, zdają go zarówno w części ustnej jak i pisemnej na jednym poziomie określonym w standardach wymagań egzaminacyjnych
 
źródło: CKE

Kalendarz wydarzeń edukacyjnych

MoTuWeThFrSaSu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 
 « ‹wrz 2014› »